כללי
עיר/יישוב
ירושלים
ועדת תכנון
ירושלים
סיווג התוכנית
מפורטת
אחראי
עיריה
שם מתכנן
גוגנהיים/בלוך אדר'
ייעוד עיקרי
שטח לדרכים
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
רח' הרצל, הרב צבי יהודה, ימין-אבות, כנפי נשרים
שטח התוכנית
67.184 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום בעיתונות להפקדה 09/11/12 הארץ
פרסום ההפקדה 26/11/12
פרסום תוקף ברשומות 03/08/14
פרסום בעיתונות לתוקף 07/08/14 ישראל פוסט
  מטרת התוכנית
1. יצירת שלוחה לקווי הרכבת הקלה משרדות הרצל עד שכונת הר נוף דרך רח' כנפי נשרים, בשכונת גבעת שאול בירושלים. 2. שיפור איכות הסביבה על ידי הפחתת הבעיות הסביבתיות הנגרמות מעומס תחבורה. 3. קביעת שימוש בדרך בהתאם לפרק א' בחוק התכנון והבניה למעבר הרכבת הקלה במישור פני הקרקע, מעליה או מתחתיה והגדרתה כרצועת מסילה. 4. קביעת השטח בו תותר הקמת מסילת ברזל של הרכבת הקלה וכן הוראות בינוי ופיתוח להקמתה, לרבות הוראות להקמת תחנות ומתקנים הדרושים להפעלת הרכבת הקלה (ובכלל זה מערכת הזנה חשמלית, מערכות מגע עילי, מתקני שליטה ובקרה ומתקנים לתקשורת ואיתות), בהתאם לנספחי הפיתוח והתנועה המנחים. 5. קביעת תחום הסטיות המותרות מתכנית זו לרבות שינויים במיקום תוואי המסילה ומתקניה בתוך השטח התחום ע"י המדרכות. 6. קביעת הוראות בדבר עיצוב נופי ופיתוח בשטח הדרכים ורצועת המסילה, בהתאם לנספח הפיתוח. 7. קביעת תנאים והוראות למניעת מפגעים סביבתיים ותנאים לקבלת היתרי בנייה. 8. קביעת הוראות בדבר גדרות ומדרגות להריסה או להעתקה. 9. הרחבת דרכים קיימות ו/או מאושרות. 10.שינוי במערך ייעודי הקרקע.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

נספח 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
30138 34-36 , 56 , 77 , 78 , 83 , 84 , 99-101 , 118
30157 40 , 107-109 , 112 , 121 , 123 , 123 , 132-140 , 153 , 155 , 158
30162 62 , 93 , 94 , 99
30168 48 , 80-82
30260 17 , 36-39 , 40 , 41 , 49 , 51 , 52 , 64 , 68 , 91 , 92 , 122 , 163 , 191
30261 56 , 62-65 , 72 , 73 , 74 , 75 , 88 , 97 , 97 , 100 , 103 , 104 , 111 , 112 , 114 , 115 , 125 , 152 , 152 , 154 , 159-162 , 179 , 204 , 205
30262 134 , 140 , 145 , 146 , 159 , 170
30264 129 , 134 , 137 , 139 , 140 , 157
30269 71-73 , 110 , 111 , 113 , 114 , 117 , 170 , 172 , 173
30332 21-24 , 23 , 24 , 33 , 33 , 35 , 44 , 46 , 47 , 51 , 52
30333 42
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
1658 שינוי פרסום תוקף ברשומות 03/03/72
7251 שינוי פרסום תוקף ברשומות 15/10/02
1129א שינוי פרסום תוקף ברשומות 29/05/86
1553 שינוי פרסום תוקף ברשומות 17/09/70
1856 שינוי פרסום תוקף ברשומות 13/10/74
בת/4505 שינוי פרסום תוקף ברשומות 28/10/93
1129 שינוי פרסום תוקף ברשומות 11/02/65
3588 שינוי פרסום תוקף ברשומות 19/06/88
2173 שינוי פרסום תוקף ברשומות 23/09/76
1772 שינוי פרסום תוקף ברשומות 25/01/73
1005 שינוי פרסום תוקף ברשומות 06/08/64
3079 שינוי פרסום בעיתונות לתוקף 04/06/89
5032 שינוי פרסום תוקף ברשומות 07/09/97
3028 שינוי פרסום תוקף ברשומות 30/06/83
2459 שינוי פרסום תוקף ברשומות 23/07/81
1444א שינוי פרסום תוקף ברשומות 09/06/94
1346א שינוי פרסום תוקף ברשומות 15/03/84
3899 שינוי פרסום תוקף ברשומות 08/10/89
62 שינוי פרסום תוקף ברשומות 16/07/59
בת/4286א שינוי פרסום תוקף ברשומות 09/09/93
2253א שינוי פרסום תוקף ברשומות 26/08/82
1726 שינוי פרסום תוקף ברשומות 15/09/85
3732 שינוי פרסום תוקף ברשומות 27/12/90
8000 שינוי פרסום תוקף ברשומות 29/03/04

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.