אודות תב"ע עכשיו

אתר תב"ע עכשיו מרכז עבור משתמשיו מידע אודות תוכניות בניין עיר/מתאר, מסמכים בעלי תוקף חוקי שנועדו להסדרת השימוש בקרקע בשטח נתון. המידע נאסף ממקורות שונים ברשת האינטרנט, כולל מאתר רשות מקרקעי ישראל.

במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בכתב בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ו/או של רשות מקרקעי ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.