כללי
עיר/יישוב
אורנית
ועדת תכנון
אורנית
סיווג התוכנית
מפורטת
אחראי
פרטי
גוף מתכנן
אדר' יוסף סיון
ייעוד עיקרי
מגורים
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
אורנית. אדמות הכפר סניריה
שטח התוכנית
19.793 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 14/11/90
  מטרת התוכנית
לצרף שטח קרקע נוסף לישוב אורנית, ליעד קרקע לאיזורי מגורים 1 ו- 2, ליעד קרקע לדרכים משולבות, לבטל את מגרשים מס' 619-632, להוציא את שטחם ממסגרת תכנית מתאר אורנית מס' 121 ולהחזירו ליעודו המקורי - שטח לחקלאות.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
  תוכניות קשורות

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.