כללי
עיר/יישוב
הרצליה
ועדת תכנון
הרצליה
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
אחראי
ועדה מקומית
ייעוד עיקרי
תעשיה ומלאכה
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
הרצליה אזור התעשיה
שטח התוכנית
648.758 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 23/04/98
פרסום לתוקף בעיתונים 21/08/03 מעריב
פרסום לתוקף ברשומות 04/09/03
  מטרת התוכנית
1.הגדלת אחוזי הבניה באופן פרוגרסיבי בהתאם לגודל המגרש. 2.קביעת גובה הבניה המותר ל-5,3 ו-15 קומות בהתאם למיקום המגרש ולגודל 3.הסדרת שימושים מסחריים. 4.הסדרת מערך הדרכים והתנועה אל אזור התעשיה ובתחומו. 5.יעוד שטחים לצרכי ציבור. 6.קביעת אזורים לאיחוד וחלוקה מחדש. 7.קביעת תנאים והנחיות לשמירה על איכות הסביבה. 8.קביעת שלבי ביצוע.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

נספח 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
6419 4 , 6 , 7 , 52 , 55
6420 16 , 17 , 20 , 21 , 22 , 23-25 , 26 , 27 , 30-51 , 54 , 55 , 56-64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69-75 , 76-78 , 79 , 81 , 83-86 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 94 , 96 , 99 , 100 , 103 , 107-112 , 114 , 116 , 118-120 , 122-124
6421 24 , 25 , 28 , 29 , 43
6422 81-84 , 86 , 87 , 89 , 90 , 93
6518 20-24 , 28 , 31 , 34 , 35 , 36 , 38 , 51 , 54 , 55 , 165 , 166 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , 180 , 182-185 , 199-208 , 219-223 , 228 , 230-233 , 234-236 , 237 , 247-249 , 250 , 251 , 253-259 , 261 , 262 , 267 , 335 , 336-341 , 343 , 344 , 345 , 359 , 360 , 363 , 364 , 365 , 367 , 368 , 406 , 410 , 412 , 415 , 417 , 419-421 , 429-431
6590 1 , 2 , 4 , 14-17 , 107
6592 7 , 15 , 18 , 19 , 23 , 24 , 25-28 , 29-31 , 32 , 33 , 34 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43-46 , 47 , 48 , 52-54 , 55-57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62-64 , 65 , 66 , 68 , 69 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 79-81 , 82 , 83 , 84-86 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 97-100 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106-112 , 114-117 , 119 , 121 , 123-125 , 127 , 130 , 132-134 , 136 , 138 , 140
6593 14-16
6594 13
7200 18 , 19 , 21
  תוכניות קשורות

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
הר/מק/2136 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27/09/06
הר/1/1900 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21/07/08
הר/מק/2130 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 28/10/10
הר/2145 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 08/05/14
הר/2221/מח שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24/10/13
הר/2187 שינוי התוכנית נדחתה 03/03/14
הר/2199 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 07/05/15
504-0137620 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20/04/16
504-0345603 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 23/02/17
504-0403865 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27/04/17
504-0324228 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 01/06/18
504-0424606 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 03/09/17
504-0409334 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18/09/17
504-0571125 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 19/10/18
504-0474536 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18/08/19
504-0285544 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 18/08/19
504-0555326 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 06/09/19

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.