כללי
עיר/יישוב
ירושלים
ועדת תכנון
ירושלים
סיווג התוכנית
מתאר/מפורטת
אחראי
עיריה
גוף מתכנן
אדר' שלמה אשכול
ייעוד עיקרי
שטח ללא יעוד מוגדר
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
כל תחום מרחב תכנון מקומי
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 29/07/11 כל העיר
פרסום הפקדה ברשומות 31/08/11
פרסום לתוקף ברשומות 02/06/14
פרסום לתוקף בעיתונים 11/06/14 ישראל היום
פרסום לתוקף ברשומות 22/08/17
פרסום לתוקף בעיתונים 17/10/17 מעריב
פרסום לתוקף ברשומות 27/12/17
פרסום לתוקף בעיתונים 28/12/17 הארץ
  מטרת התוכנית
קביעת הוראות לעידוד חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה והתאמתם לדרישות התקן וקביעת הוראות בעניין תוספת שטחי בנייה (לרבות תנאים לתוספת שטחי בנייה והיתרים על פי תכנית זו) ובעניינים אחרים בהתאם לתנאים המיוחדים של ירושלים ובהתאם להוראות סעיף 23 בתמ"א 38. מובהר כי תכנית זו אינה מקנה זכויות בנייה וכל עניינה הוא במתן אפשרויות וסמכות לועדה המקומית להוספת זכויות בנייה בכפוף לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה בכפוף לכל התנאים והסייגים הקבועים בה.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

נספח 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
  תוכניות קשורות

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
101-0184523 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 02/10/17
101-0117887 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 09/08/16
101-0259275 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 18/08/16
101-0404905 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 12/09/17
101-0530485 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 30/11/18
101-0490656 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 19/04/19
101-0638908 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 17/05/19
101-0545806 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 12/04/19
101-0604801 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 13/08/19
101-0658088 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 13/08/19
101-0607168 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 29/08/19
101-0533794 כפופה פרסום להפקדה בעיתונים 02/08/19

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.