כללי
עיר/יישוב
ירושלים
ועדת תכנון
ירושלים
סיווג התוכנית
תכנית מתאר כלל ישובית
אחראי
עיריה
שם מתכנן
אדר' שלמה אשכול
ייעוד עיקרי
שטח ללא יעוד מוגדר
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
כל תחום מרחב תכנון מקומי
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום בעיתונות להפקדה 29/07/11 כל העיר
פרסום ההפקדה 31/08/11
פרסום תוקף ברשומות 02/06/14
פרסום בעיתונות לתוקף 11/06/14 ישראל היום
  מטרת התוכנית
קביעת הוראות לעידוד חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה והתאמתם לדרישות התקן וקביעת הוראות בעניין תוספת שטחי בניה (לרבות תנאים לתוספת שטחי בניה והיתרים על פי תכנית זו) ובעניינים אחרים בהתאם לתנאים המיוחדים של ירושלים ובהתאם להוראות סעיף 23 בתמ"א 38. מובהר כי תכנית זו אינה מקנה זכויות בנייה וכל עניינה הוא במתן אפשרויות וסמכות לוועדה המקומית להוספת זכויות בנייה בכפוף לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה ובכפוף לכל התנאים והסייגים הקבועים בה.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

נספח 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
  תוכניות קשורות

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.