כללי
עיר/יישוב
ירושלים
ועדת תכנון
ירושלים
סיווג התוכנית
מפורטת
אחראי
פרטי
גוף מתכנן
אדר'
ייעוד עיקרי
מגורים מסחר ומשרדי
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
רח' ולנברג פינת רח' הנביאים ורח' יפו
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום בעיתונות להפקדה 17/07/09 כל העיר
פרסום ההפקדה 25/08/09
פרסום בעיתונות לתוקף 18/02/11 הארץ
פרסום תוקף ברשומות 17/03/11
  מטרת התוכנית
1. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 2 לאזור מגורים,מסחר ותעסוקה ושינוי יעוד שטח מאזור מסחרי לשטח פרטי פתוח. 2. קביעת שימושים לבנין מגורים בסמוך לרח' הנביאים ולבנין משרדים ו/או מלונאות בסמוך לרח' יפו. 3. הגדלת מס' הקומות המירבי ממפלס רח' יפו מ-4 קומות ל-19 קומות משרדים. והגדלת מס' הקומות המירבי ממפלס רח' הנביאים מ-4 קומות ל- 24 קומות מגורים. 4. הגדלת שטחי הבניה המירביים בתא שטח 1. 5. שינוי קוי בנין וקביעת קוי בנין חדשים. 6. קביעת מס' יח"ד מינימאלי בתא שטח 1 ל-80 יח"ד. 7. קביעת הוראות בדבר הקמת חניון תת קרקעי. 8. קביעת הוראות בינוי ופיתוח בשטח התוכנית. 9. קביעת תנאים למתן היתר בניה ושלבים לביצוע. 10. הקצאת שטחים למבני ציבור תת קרקעי ללשכת מידע תיירות עירונית. 11. קביעת שטחים עם זיקת הנאה לציבור והוראות לפיתוחם. 12. קביעת הוראות בדבר גדרות ומבנים להריסה. 13. קביעת הוראות בדבר עצים לעקירה.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
30050 51 , 52 , 63
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
2641 שינוי פרסום תוקף ברשומות 22/07/82
62 שינוי פרסום תוקף ברשומות 16/07/59

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.