תוכנית 2592/ב ירושלים

מגדלי ששון ברח' ולנברג פינת רח' הנביאים ורח' יפו

  כללי

ועדת תכנון
ירושלים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
ירושלים
מקום התוכנית
רח' ולנברג פינת רח' הנביאים ורח' יפו
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים מסחר ומשרדי
יזם
פרטי
גוף מתכנן
אדר'

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 2 לאזור מגורים,מסחר ותעסוקה ושינוי יעוד שטח מאזור מסחרי לשטח פרטי פתוח. 2. קביעת שימושים לבנין מגורים בסמוך לרח' הנביאים ולבנין משרדים ו/או מלונאות בסמוך לרח' יפו. 3. הגדלת מס' הקומות המירבי ממפלס רח' יפו מ-4 קומות ל-19 קומות משרדים. והגדלת מס' הקומות המירבי ממפלס רח' הנביאים מ-4 קומות ל- 24 קומות מגורים. 4. הגדלת שטחי הבניה המירביים בתא שטח 1. 5. שינוי קוי בנין וקביעת קוי בנין חדשים. 6. קביעת מס' יח"ד מינימאלי בתא שטח 1 ל-80 יח"ד. 7. קביעת הוראות בדבר הקמת חניון תת קרקעי. 8. קביעת הוראות בינוי ופיתוח בשטח התוכנית. 9. קביעת תנאים למתן היתר בניה ושלבים לביצוע. 10. הקצאת שטחים למבני ציבור תת קרקעי ללשכת מידע תיירות עירונית. 11. קביעת שטחים עם זיקת הנאה לציבור והוראות לפיתוחם. 12. קביעת הוראות בדבר גדרות ומבנים להריסה. 13. קביעת הוראות בדבר עצים לעקירה.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 17/07/09 כל העיר
פרסום הפקדה ברשומות 25/08/09
פרסום לתוקף בעיתונים 18/02/11 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות 17/03/11

  גושים וחלקות

גוש חלקה
30050 63

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
62 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16/07/59
2641 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22/07/82
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
101-0673632 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23/08/20

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.