תוכנית 6036 ירושלים

שינוי במערך יעודי הקרקע בליפתא בשטח הכפר ליפתא (מי נפתוח)

  כללי

ועדת תכנון
ירושלים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
ירושלים
מקום התוכנית
שטח הכפר ליפתא (מי נפתוח)
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
452.283 דונם
יזם
רמ'י
גוף מתכנן
ש. אהרונסון

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. שינוי במערך יעודי הקרקע. 2. קביעת בינוי והוראות בניה להקמת בנינים חדשים ולהקמת תוספות בניה לבנינים קיימים, בתחום הכפר ליפתא ובסביבתו, בהתאם לנספחי הבינוי והפיתוח. 3. קביעת הוראות לשימור, שיקום ושיחזור הבנינים הקיימים והטרסות ושילובם בפיתוח החדש בשטח. 4. קביעת גובה הבניה המירבי, שטחי הבניה המירביים, קוי הבנין המירביים וקווי הבנין המחייבים בכל אחד מהמגרשים המיועדים לבניה בתכנית. 5. קביעת מס' יח"ד המירבי בתכנית ל-243 יחידות דיור. 6. קביעת הוראות בינוי לצורך הקמת בית מלון. 7. קביעת מערכות הדרכים והתנועה, לרבות התווית הדרכים הראשיות בשכונה ואליה, ושטח החניה שבתכנית. 8. קביעת הוראות להקמת מחלף, שיקשר בין כביש מס' 9 מצפה נפתוח והשכונה המוצעת בתחום תכנית מס' 6036 זו. 9. קביעת הוראות לפיתוח כל השטחים שבתחום התכנית ולתחזוקתם. 10.קביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח ושלבים לביצוע הבניה והפיתוח. 11.קביעת השימושים המותרים בכל אחד מהשטחים המיועדים לבניה בתכנית, לר -בות בשטח גרעין הכפר, בשטחי המוסדות ובשטחים לבניני ציבור. 12.קביעת שטחי עתיקות והוראות לפירוק ולהריסה. 13.קביעת הוראות בגין בנינים ל

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 89.134 19.71% 95 45,520 210
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
300 מגורים מיוחד 0.551 400 2
301 מגורים מיוחד 1.076 800 4
264 מגורים מיוחד 0.835 260 1
265 מגורים מיוחד 0.651 200 1
266 מגורים מיוחד 0.656 240 1
267 מגורים מיוחד 0.509 190 1
268 מגורים מיוחד 1.027 400 2
269 מגורים מיוחד 1.660 960 4
318 מגורים מיוחד 1.052 600 3
321 מגורים מיוחד 0.589 280 1
322 מגורים מיוחד 0.591 280 1
323 מגורים מיוחד 0.743 280 1
324 מגורים מיוחד 0.718 240 1
325 מגורים מיוחד 0.457 240 1
326 מגורים מיוחד 0.416 240 1
327 מגורים מיוחד 0.929 480 2
328 מגורים מיוחד 1.803 720 3
329 מגורים מיוחד 0.820 240 1
330 מגורים מיוחד 0.559 240 1
331 מגורים מיוחד 0.679 240 1
332 מגורים מיוחד 0.534 240 1
333 מגורים מיוחד 0.532 240 1
334 מגורים מיוחד 0.437 240 1
337 מגורים מיוחד 0.624 240 1
338 מגורים מיוחד 1.978 960 4
339 מגורים מיוחד 2.176 960 4
340 מגורים מיוחד 0.954 460 2
341 מגורים מיוחד 0.488 240 1
342 מגורים מיוחד 0.413 240 1
343 מגורים מיוחד 1.604 720 3
344 מגורים מיוחד 1.367 760 3
345 מגורים מיוחד 0.573 240 1
346 מגורים מיוחד 1.610 1,050 5
347 מגורים מיוחד 0.840 640 3
348 מגורים מיוחד 1.568 1,155 5
349 מגורים מיוחד 0.814 280 1
350 מגורים מיוחד 0.517 280 1
351 מגורים מיוחד 0.438 240 1
352 מגורים מיוחד 0.510 240 1
370/1 מגורים מיוחד 1.121 755 4
371 מגורים מיוחד 1.425 780 4
372 מגורים מיוחד 1.831 1,600 8
263 מגורים מיוחד 0.608 190 1
317 מגורים מיוחד 0.648 400 2
353 מגורים מיוחד 0.780 240 1
354 מגורים מיוחד 0.953 240 1
355 מגורים מיוחד 0.705 240 1
356 מגורים מיוחד 0.570 280 1
357 מגורים מיוחד 0.458 240 1
358 מגורים מיוחד 0.626 280 1
359 מגורים מיוחד 0.596 280 1
360 מגורים מיוחד 0.763 280 1
361 מגורים מיוחד 0.736 280 1
362 מגורים מיוחד 0.735 280 1
363 מגורים מיוחד 4.081 3,000 15
364 מגורים מיוחד 0.997 1,000 5
365 מגורים מיוחד 2.717 3,580 18
224 מגורים מיוחד 2.293 890 4
251 מגורים מיוחד 1.064 600 3
252 מגורים מיוחד 0.690 200 1
253 מגורים מיוחד 0.989 200 1
254 מגורים מיוחד 0.684 200 1
255 מגורים מיוחד 1.247 200 1
256 מגורים מיוחד 0.924 200 1
257 מגורים מיוחד 1.849 440 2
258 מגורים מיוחד 0.646 240 1
259 מגורים מיוחד 0.809 200 1
260 מגורים מיוחד 0.815 230 1
261 מגורים מיוחד 1.096 530 2
262 מגורים מיוחד 0.704 200 1
270 מגורים מיוחד 0.614 200 1
271 מגורים מיוחד 0.511 280 1
272 מגורים מיוחד 0.901 200 1
273 מגורים מיוחד 0.532 240 1
274 מגורים מיוחד 0.559 300 1
275 מגורים מיוחד 0.484 240 1
276 מגורים מיוחד 0.583 190 1
277 מגורים מיוחד 0.692 240 1
278 מגורים מיוחד 0.958 400 2
302 מגורים מיוחד 0.866 600 3
303 מגורים מיוחד 0.973 600 3
304 מגורים מיוחד 0.942 600 3
305 מגורים מיוחד 1.320 800 4
306 מגורים מיוחד 0.653 400 2
307 מגורים מיוחד 0.801 600 3
308 מגורים מיוחד 0.903 600 3
309 מגורים מיוחד 0.911 600 3
310 מגורים מיוחד 1.029 600 3
311 מגורים מיוחד 1.381 400 2
312 מגורים מיוחד 1.466 400 2
313 מגורים מיוחד 1.042 600 3
313א מגורים מיוחד 0.051
314 מגורים מיוחד 0.785 400 2
315 מגורים מיוחד 0.916 400 2
316 מגורים מיוחד 0.803 400 2
  מגורים מסחר ומשרדי 18.588 4.11% 22 8,752 58
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
201 מגורים ומסחר 0.319 247 2 110
202 מגורים ומסחר 2.174 1,367 8 400
203 מגורים ומסחר 0.232 180
204 מגורים ומסחר 0.125 90 1 25
205 מגורים ומסחר 0.705 244 2 110
206 מגורים ומסחר 0.204 206 1 50
207 מגורים ומסחר 1.080 524 3
208 מגורים ומסחר 0.293 116 1 40
209 מגורים ומסחר 0.310 144 1 80
214 מגורים ומסחר 1.964 858 6 70
215 מגורים ומסחר 1.119 69 2 80
217 מגורים ומסחר 0.927 350 2
210 מגורים ומסחר 0.448 285 2 160
211 מגורים ומסחר 1.075 857 6 185
218 מגורים ומסחר 1.887 1,014 6
219 מגורים ומסחר 0.920 560 3 100
212 מגורים ומסחר 1.245 386 2 240
213 מגורים ומסחר 0.147 73 1
221 מגורים ומסחר 1.022 590 4 90
220 מגורים ומסחר 0.542 194 1 80
222 מגורים ומסחר 0.762 218 2
223 מגורים ומסחר 1.088 360 2 40
  תיירות ונופש 10.435 2.31% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
370 מלונאות (אכסון מלונאי) 10.435 5,400
  שטח לדרכים 149.504 33.06% 89
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2009 דרך מוצעת 0.039
110 דרך מוצעת 4.766
111 דרך מוצעת 10.614
112 דרך מוצעת 7.125
102/3 דרך מוצעת 4.080
102/4 דרך מוצעת 10.069
102/5/1 דרך מוצעת 6.311
101 דרך מוצעת 10.801
102/1 דרך מוצעת 3.293
102/2/1 דרך מוצעת 4.011
106 דרך מוצעת 3.704
107 דרך מוצעת 3.141
108/1 דרך מוצעת 2.046
108/2 דרך מוצעת 3.328
2006 דרך מוצעת 0.038
102/2/2 דרך מאושרת 2.424
102/5/2 דרך מאושרת 0.254
102/5/3 דרך מאושרת 0.148
103 דרך מאושרת 1.231
450 דרך משולבת 0.214
104/1 דרך משולבת 0.225
104/2 דרך משולבת 2.484
105 דרך משולבת 1.503
2001 דרך משולבת 0.288
121 שביל להולכי רגל 2.497
122 שביל להולכי רגל 0.270
123 שביל להולכי רגל 0.288
125 שביל להולכי רגל 0.595
126 שביל להולכי רגל 0.345
127 שביל להולכי רגל 0.566
128 שביל להולכי רגל 0.099
129 שביל להולכי רגל 0.356
130 שביל להולכי רגל 2.147
131 שביל להולכי רגל 0.378
132 שביל להולכי רגל 0.332
133 שביל להולכי רגל 0.198
134 שביל להולכי רגל 0.501
135 שביל להולכי רגל 0.183
136 שביל להולכי רגל 0.227
137 שביל להולכי רגל 0.283
138 שביל להולכי רגל 0.278
139 שביל להולכי רגל 1.023
140 שביל להולכי רגל 0.363
141 שביל להולכי רגל 0.513
142 שביל להולכי רגל 0.382
143 שביל להולכי רגל 0.564
144 שביל להולכי רגל 0.153
145 שביל להולכי רגל 0.229
146 שביל להולכי רגל 0.142
147 שביל להולכי רגל 0.254
148 שביל להולכי רגל 0.096
149 שביל להולכי רגל 0.274
150 שביל להולכי רגל 0.101
151 שביל להולכי רגל 1.287
152 שביל להולכי רגל 0.194
154 שביל להולכי רגל 0.285
316ח חניה פרטית 0.027
316ח1 חניה פרטית 0.028
262ח חניה פרטית 0.028
257ח חניה פרטית 0.068
221ח חניה פרטית 0.031
256ח חניה פרטית 0.044
252ח חניה פרטית 0.025
220ח חניה פרטית 0.028
211ח חניה פרטית 0.084
217ח חניה פרטית 0.064
213ח חניה פרטית 0.028
202ח חניה פרטית 0.031
2002 חניה פרטית 0.036
365ח1 חניה פרטית 0.062
365ח2 חניה פרטית 0.172
317ח חניה פרטית 0.059
263ח חניה פרטית 0.025
352ח חניה פרטית 0.031
342ח חניה פרטית 0.033
327ח חניה פרטית 0.087
269ח חניה פרטית 0.057
301ח חניה פרטית 0.032
219ח חניה פרטית 0.056
400 דרך ו/או טיפול נופי 1.467
401 דרך ו/או טיפול נופי 0.707
402 דרך ו/או טיפול נופי 2.223
403 דרך ו/או טיפול נופי 6.618
404 דרך ו/או טיפול נופי 22.297
405 דרך ו/או טיפול נופי 5.569
406 דרך ו/או טיפול נופי 2.898
407 דרך ו/או טיפול נופי 2.431
2005 דרך ו/או טיפול נופי 5.317
113 מינהרה 1.301
  שטחים פתוחים 173.882 38.45% 38
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
155 שטח ציבורי פתוח 0.667
2000 שטח ציבורי פתוח 0.710
2008 שטח ציבורי פתוח 0.190
65 שטח ציבורי פתוח 6.456
67 שטח ציבורי פתוח 0.036
69 שטח ציבורי פתוח 2.165
70 שטח ציבורי פתוח 1.346
57 שטח ציבורי פתוח 0.259
63 שטח ציבורי פתוח 0.161
72 שטח ציבורי פתוח 2.099
81 שטח ציבורי פתוח 0.163
82 שטח ציבורי פתוח 1.501
83 שטח ציבורי פתוח 0.666
84 שטח ציבורי פתוח 2.216
85 שטח ציבורי פתוח 0.126
86 שטח ציבורי פתוח 0.179
88 שטח ציבורי פתוח 0.461
89 שטח ציבורי פתוח 0.086
91 שטח ציבורי פתוח 0.443
93 שטח ציבורי פתוח 0.427
94 שטח ציבורי פתוח 0.362
95 שטח ציבורי פתוח 2.551
96 שטח ציבורי פתוח 1.608
75 שטח ציבורי פתוח 2.255
76 שטח ציבורי פתוח 0.566
77 שטח ציבורי פתוח 3.556
79 שטח ציבורי פתוח 0.113
51 שמורת טבע 66.372
52 שמורת טבע 6.337
53 שמורת טבע 5.715
80/1 אזור שמורות נוף 2.598
80/2 אזור שמורות נוף 2.277
74 אזור שמורות נוף 13.638
64 אזור שמורות נוף 9.624
71 אזור שמורות נוף 2.067
71/1 אזור שמורות נוף 15.197
71/2 אזור שמורות נוף 16.946
71/3 אזור שמורות נוף 1.743
  אחר 10.740 2.37% 10
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 מבנים ומוסדות ציבור 1.283
22 מבנים ומוסדות ציבור 0.758
2 מתקנים הנדסיים 0.071
1 מתקנים הנדסיים 0.074
5 מתקנים הנדסיים 0.071
4 מתקנים הנדסיים 0.071
3 מתקנים הנדסיים 0.063
11 שטח למוסד 4.788
100 חניון 3.365
120 חניון 0.196
סה"כ 452.283 100% 255 54,272 268

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
155 שטח ציבורי פתוח 0.667
2000 שטח ציבורי פתוח 0.710
2008 שטח ציבורי פתוח 0.190
65 שטח ציבורי פתוח 6.456
67 שטח ציבורי פתוח 0.036
69 שטח ציבורי פתוח 2.165
70 שטח ציבורי פתוח 1.346
57 שטח ציבורי פתוח 0.259
63 שטח ציבורי פתוח 0.161
72 שטח ציבורי פתוח 2.099
81 שטח ציבורי פתוח 0.163
82 שטח ציבורי פתוח 1.501
83 שטח ציבורי פתוח 0.666
84 שטח ציבורי פתוח 2.216
85 שטח ציבורי פתוח 0.126
86 שטח ציבורי פתוח 0.179
88 שטח ציבורי פתוח 0.461
89 שטח ציבורי פתוח 0.086
91 שטח ציבורי פתוח 0.443
93 שטח ציבורי פתוח 0.427
94 שטח ציבורי פתוח 0.362
95 שטח ציבורי פתוח 2.551
96 שטח ציבורי פתוח 1.608
75 שטח ציבורי פתוח 2.255
76 שטח ציבורי פתוח 0.566
77 שטח ציבורי פתוח 3.556
79 שטח ציבורי פתוח 0.113
2009 דרך מוצעת 0.039
110 דרך מוצעת 4.766
111 דרך מוצעת 10.614
112 דרך מוצעת 7.125
102/3 דרך מוצעת 4.080
102/4 דרך מוצעת 10.069
102/5/1 דרך מוצעת 6.311
101 דרך מוצעת 10.801
102/1 דרך מוצעת 3.293
102/2/1 דרך מוצעת 4.011
106 דרך מוצעת 3.704
107 דרך מוצעת 3.141
108/1 דרך מוצעת 2.046
108/2 דרך מוצעת 3.328
2006 דרך מוצעת 0.038
102/2/2 דרך מאושרת 2.424
102/5/2 דרך מאושרת 0.254
102/5/3 דרך מאושרת 0.148
103 דרך מאושרת 1.231
51 שמורת טבע 66.372
52 שמורת טבע 6.337
53 שמורת טבע 5.715
21 מבנים ומוסדות ציבור 1.283
22 מבנים ומוסדות ציבור 0.758
370 מלונאות (אכסון מלונאי) 10.435 5,400
450 דרך משולבת 0.214
104/1 דרך משולבת 0.225
104/2 דרך משולבת 2.484
105 דרך משולבת 1.503
2001 דרך משולבת 0.288
121 שביל להולכי רגל 2.497
122 שביל להולכי רגל 0.270
123 שביל להולכי רגל 0.288
125 שביל להולכי רגל 0.595
126 שביל להולכי רגל 0.345
127 שביל להולכי רגל 0.566
128 שביל להולכי רגל 0.099
129 שביל להולכי רגל 0.356
130 שביל להולכי רגל 2.147
131 שביל להולכי רגל 0.378
132 שביל להולכי רגל 0.332
133 שביל להולכי רגל 0.198
134 שביל להולכי רגל 0.501
135 שביל להולכי רגל 0.183
136 שביל להולכי רגל 0.227
137 שביל להולכי רגל 0.283
138 שביל להולכי רגל 0.278
139 שביל להולכי רגל 1.023
140 שביל להולכי רגל 0.363
141 שביל להולכי רגל 0.513
142 שביל להולכי רגל 0.382
143 שביל להולכי רגל 0.564
144 שביל להולכי רגל 0.153
145 שביל להולכי רגל 0.229
146 שביל להולכי רגל 0.142
147 שביל להולכי רגל 0.254
148 שביל להולכי רגל 0.096
149 שביל להולכי רגל 0.274
150 שביל להולכי רגל 0.101
151 שביל להולכי רגל 1.287
152 שביל להולכי רגל 0.194
154 שביל להולכי רגל 0.285
2 מתקנים הנדסיים 0.071
1 מתקנים הנדסיים 0.074
5 מתקנים הנדסיים 0.071
4 מתקנים הנדסיים 0.071
3 מתקנים הנדסיים 0.063
300 מגורים מיוחד 0.551 400 2
301 מגורים מיוחד 1.076 800 4
264 מגורים מיוחד 0.835 260 1
265 מגורים מיוחד 0.651 200 1
266 מגורים מיוחד 0.656 240 1
267 מגורים מיוחד 0.509 190 1
268 מגורים מיוחד 1.027 400 2
269 מגורים מיוחד 1.660 960 4
318 מגורים מיוחד 1.052 600 3
321 מגורים מיוחד 0.589 280 1
322 מגורים מיוחד 0.591 280 1
323 מגורים מיוחד 0.743 280 1
324 מגורים מיוחד 0.718 240 1
325 מגורים מיוחד 0.457 240 1
326 מגורים מיוחד 0.416 240 1
327 מגורים מיוחד 0.929 480 2
328 מגורים מיוחד 1.803 720 3
329 מגורים מיוחד 0.820 240 1
330 מגורים מיוחד 0.559 240 1
331 מגורים מיוחד 0.679 240 1
332 מגורים מיוחד 0.534 240 1
333 מגורים מיוחד 0.532 240 1
334 מגורים מיוחד 0.437 240 1
337 מגורים מיוחד 0.624 240 1
338 מגורים מיוחד 1.978 960 4
339 מגורים מיוחד 2.176 960 4
340 מגורים מיוחד 0.954 460 2
341 מגורים מיוחד 0.488 240 1
342 מגורים מיוחד 0.413 240 1
343 מגורים מיוחד 1.604 720 3
344 מגורים מיוחד 1.367 760 3
345 מגורים מיוחד 0.573 240 1
346 מגורים מיוחד 1.610 1,050 5
347 מגורים מיוחד 0.840 640 3
348 מגורים מיוחד 1.568 1,155 5
349 מגורים מיוחד 0.814 280 1
350 מגורים מיוחד 0.517 280 1
351 מגורים מיוחד 0.438 240 1
352 מגורים מיוחד 0.510 240 1
370/1 מגורים מיוחד 1.121 755 4
371 מגורים מיוחד 1.425 780 4
372 מגורים מיוחד 1.831 1,600 8
263 מגורים מיוחד 0.608 190 1
317 מגורים מיוחד 0.648 400 2
353 מגורים מיוחד 0.780 240 1
354 מגורים מיוחד 0.953 240 1
355 מגורים מיוחד 0.705 240 1
356 מגורים מיוחד 0.570 280 1
357 מגורים מיוחד 0.458 240 1
358 מגורים מיוחד 0.626 280 1
359 מגורים מיוחד 0.596 280 1
360 מגורים מיוחד 0.763 280 1
361 מגורים מיוחד 0.736 280 1
362 מגורים מיוחד 0.735 280 1
363 מגורים מיוחד 4.081 3,000 15
364 מגורים מיוחד 0.997 1,000 5
365 מגורים מיוחד 2.717 3,580 18
224 מגורים מיוחד 2.293 890 4
251 מגורים מיוחד 1.064 600 3
252 מגורים מיוחד 0.690 200 1
253 מגורים מיוחד 0.989 200 1
254 מגורים מיוחד 0.684 200 1
255 מגורים מיוחד 1.247 200 1
256 מגורים מיוחד 0.924 200 1
257 מגורים מיוחד 1.849 440 2
258 מגורים מיוחד 0.646 240 1
259 מגורים מיוחד 0.809 200 1
260 מגורים מיוחד 0.815 230 1
261 מגורים מיוחד 1.096 530 2
262 מגורים מיוחד 0.704 200 1
270 מגורים מיוחד 0.614 200 1
271 מגורים מיוחד 0.511 280 1
272 מגורים מיוחד 0.901 200 1
273 מגורים מיוחד 0.532 240 1
274 מגורים מיוחד 0.559 300 1
275 מגורים מיוחד 0.484 240 1
276 מגורים מיוחד 0.583 190 1
277 מגורים מיוחד 0.692 240 1
278 מגורים מיוחד 0.958 400 2
302 מגורים מיוחד 0.866 600 3
303 מגורים מיוחד 0.973 600 3
304 מגורים מיוחד 0.942 600 3
305 מגורים מיוחד 1.320 800 4
306 מגורים מיוחד 0.653 400 2
307 מגורים מיוחד 0.801 600 3
308 מגורים מיוחד 0.903 600 3
309 מגורים מיוחד 0.911 600 3
310 מגורים מיוחד 1.029 600 3
311 מגורים מיוחד 1.381 400 2
312 מגורים מיוחד 1.466 400 2
313 מגורים מיוחד 1.042 600 3
313א מגורים מיוחד 0.051
314 מגורים מיוחד 0.785 400 2
315 מגורים מיוחד 0.916 400 2
316 מגורים מיוחד 0.803 400 2
316ח חניה פרטית 0.027
316ח1 חניה פרטית 0.028
262ח חניה פרטית 0.028
257ח חניה פרטית 0.068
221ח חניה פרטית 0.031
256ח חניה פרטית 0.044
252ח חניה פרטית 0.025
220ח חניה פרטית 0.028
211ח חניה פרטית 0.084
217ח חניה פרטית 0.064
213ח חניה פרטית 0.028
202ח חניה פרטית 0.031
2002 חניה פרטית 0.036
365ח1 חניה פרטית 0.062
365ח2 חניה פרטית 0.172
317ח חניה פרטית 0.059
263ח חניה פרטית 0.025
352ח חניה פרטית 0.031
342ח חניה פרטית 0.033
327ח חניה פרטית 0.087
269ח חניה פרטית 0.057
301ח חניה פרטית 0.032
219ח חניה פרטית 0.056
11 שטח למוסד 4.788
201 מגורים ומסחר 0.319 247 2 110
202 מגורים ומסחר 2.174 1,367 8 400
203 מגורים ומסחר 0.232 180
204 מגורים ומסחר 0.125 90 1 25
205 מגורים ומסחר 0.705 244 2 110
206 מגורים ומסחר 0.204 206 1 50
207 מגורים ומסחר 1.080 524 3
208 מגורים ומסחר 0.293 116 1 40
209 מגורים ומסחר 0.310 144 1 80
214 מגורים ומסחר 1.964 858 6 70
215 מגורים ומסחר 1.119 69 2 80
217 מגורים ומסחר 0.927 350 2
210 מגורים ומסחר 0.448 285 2 160
211 מגורים ומסחר 1.075 857 6 185
218 מגורים ומסחר 1.887 1,014 6
219 מגורים ומסחר 0.920 560 3 100
212 מגורים ומסחר 1.245 386 2 240
213 מגורים ומסחר 0.147 73 1
221 מגורים ומסחר 1.022 590 4 90
220 מגורים ומסחר 0.542 194 1 80
222 מגורים ומסחר 0.762 218 2
223 מגורים ומסחר 1.088 360 2 40
80/1 אזור שמורות נוף 2.598
80/2 אזור שמורות נוף 2.277
74 אזור שמורות נוף 13.638
64 אזור שמורות נוף 9.624
71 אזור שמורות נוף 2.067
71/1 אזור שמורות נוף 15.197
71/2 אזור שמורות נוף 16.946
71/3 אזור שמורות נוף 1.743
400 דרך ו/או טיפול נופי 1.467
401 דרך ו/או טיפול נופי 0.707
402 דרך ו/או טיפול נופי 2.223
403 דרך ו/או טיפול נופי 6.618
404 דרך ו/או טיפול נופי 22.297
405 דרך ו/או טיפול נופי 5.569
406 דרך ו/או טיפול נופי 2.898
407 דרך ו/או טיפול נופי 2.431
2005 דרך ו/או טיפול נופי 5.317
100 חניון 3.365
120 חניון 0.196
113 מינהרה 1.301

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 30.07.04 כל העיר-י-ם
פרסום הפקדה ברשומות 26.08.04
פרסום לתוקף בעיתונים 18.07.06 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות 20.08.06

  גושים וחלקות

גוש חלקה
30096 95
30224 5
30231 90 , 115
30232 12 , 84
30233 118 , 140
30234 115
30235 357 , 386
30237 4-11
30238 13
31297 72 , 88
31424 11-17

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
62 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.07.59
מי/200 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.11.79
2860 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.04.82
3132 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.10.84
2351 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.11.86
2855 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.01.95
4573 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.07.99
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
4930/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.06.13
12000 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.04.14

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.