כללי
עיר/יישוב
שדות מיכה, גפן, עגור
ועדת תכנון
מטה-יהודה
סיווג התוכנית
מפורטת
אחראי
קרן קיימת לישראל
גוף מתכנן
מתכנן ערים
שם מתכנן
עמירם דרמן
ייעוד עיקרי
שטחים פתוחים
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
שדות מיכה,גפן ועגור
שטח התוכנית
11,205.788 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
החלטה על הפקדה בועדת תכנון 14/12/04 2004019
פרסום בעיתונות להפקדה 24/06/09 הארץ
פרסום ההפקדה 06/07/09
אושר לתוקף/ לא פורסם 16/11/10
פרסום בעיתונות לתוקף 28/12/10 מקור ראשון
פרסום תוקף ברשומות 26/01/11
  מטרת התוכנית
1. קביעה מדוייקת של מתחמי היערות. 2. קביעת ופירוט התכליות המותרות בשטחי היערות. 3. התויית מערכת דרכים.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
2700 15
4275 1-36
4276 1-74
4277 1-8 , 11-14 , 16-20 , 22-24
4278 1-17
4279 20 , 21 , 25-29 , 35 , 36
4284 8 , 15
4285 5-11
4286 2-12 , 21 , 24 , 28 , 32 , 36-39
4287 10-15
4290 12-14 , 18 , 21
4291 1-16 , 18-22 , 24
4292 1-3
4293 2-4 , 6-10 , 12
4294 1-3 , 5 , 18
4295 1
5079 2-4
5080 3
34161 1-4 , 6 , 8-14
34163 1-5
34164 1 , 2 , 4
34166 11
34327 4 , 7-14 , 17-19 , 22
34328 1-5
34329 1 , 4 , 6-11
34333 1 , 2 , 4-8 , 11-14
34342 9-12 , 24 , 28
34343 1-11 , 13 , 17 , 20-22 , 24 , 25
34344 3 , 4
34346 1 , 2
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
מי/200 שינוי פרסום תוקף ברשומות 15/11/79

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
מי/1027 שינוי פרסום תוקף ברשומות 09/11/14

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.