כללי
עיר/יישוב
שדות מיכה, גפן, עגור
ועדת תכנון
מטה-יהודה
סיווג התוכנית
מפורטת
אחראי
קרן קיימת לישראל
גוף מתכנן
עמירם דרמן
ייעוד עיקרי
שטחים פתוחים
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
שדות מיכה,גפן ועגור
שטח התוכנית
11,205.788 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
החלטה בדיון בהפקדה 14/12/04 2004019
פרסום להפקדה בעיתונים 24/06/09 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 06/07/09
אושר לתוקף/ לא פורסם 16/11/10
פרסום לתוקף בעיתונים 28/12/10 מקור ראשון
פרסום לתוקף ברשומות 26/01/11
  מטרת התוכנית
1. קביעה מדוייקת של מתחמי היערות. 2. קביעת ופירוט התכליות המותרות בשטחי היערות. 3. התויית מערכת דרכים.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
2700 15
4275 1-36
4276 1-74
4277 1-8 , 11-14 , 16-20 , 22-24
4278 1-17
4279 20 , 21 , 25-29 , 35 , 36
4284 8 , 15
4285 5-11
4286 2-12 , 21 , 24 , 28 , 32 , 36-39
4287 10-15
4290 12-14 , 18 , 21
4291 1-16 , 18-22 , 24
4292 1-3
4293 2-4 , 6-10 , 12
4294 1-3 , 5 , 18
4295 1
5079 2-4
5080 3
34161 1-4 , 6 , 8-14
34163 1-5
34164 1 , 2 , 4
34166 11
34327 4 , 7-14 , 17-19 , 22
34328 1-5
34329 1 , 4 , 6-11
34333 1 , 2 , 4-8 , 11-14
34342 9-12 , 24 , 28
34343 1-11 , 13 , 17 , 20-22 , 24 , 25
34344 3 , 4
34346 1 , 2
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
מי/200 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15/11/79

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
מי/1027 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09/11/14
151-0101394 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 28/07/16

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.