תוכנית 115/6 אלפי מנשה

קביעת יעודים, תכליות ושימושי קרקע באלפי מנשה

  כללי

ועדת תכנון
אלפי מנשה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
אלפי מנשה
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
49.607 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
אדר' א. ריגלר, פ. נול

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

להשלים ולפרט חלק מתחום תכנית המתאר ע"י קביעת יעודים, תכליות ושמושי קרקע בגבולות התכנית, הנחיות תכנון ומגבלות הבניה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 6.807 13.72% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
680א מגורים ג 6.807
  מוסדות ציבוריים 30.400 61.28% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
915 מבנים ומוסדות ציבור 30.400
  שטחים פתוחים 10.800 21.77% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 שטח ציבורי פתוח 9.300
2 שטח ציבורי פתוח 1.500
  אחר 1.600 3.23% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
913 דרך או כביש או חנייה 1.600
סה"כ 49.607 100% 5 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 שטח ציבורי פתוח 9.300
2 שטח ציבורי פתוח 1.500
913 דרך או כביש או חנייה 1.600
915 מבנים ומוסדות ציבור 30.400
680א מגורים ג 6.807

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
אושרה להפקדה בו משנה להתיישבות 27.12.89
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 11.07.90

  גושים וחלקות

גוש חלקה

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
115/4 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 15.02.87
115/5 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 30.01.13
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
115/14 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 09.03.18

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.