תוכנית 115/8/1 אלפי מנשה

הקניית סמכויות נוספות לצורך עיצוב ובינוי בגבעת טל, אדמות הכפר עזון

  כללי

ועדת תכנון
אלפי מנשה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
אלפי מנשה
מקום התוכנית
גבעת טל, אדמות הכפר עזון
סיווג התוכנית
תקנון
קטגוריה
מגורים
יזם
מועצה מקומית/אזורית
גוף מתכנן
אדר' ישראל ברלב

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

הקניית סמכויות נוספות לועדה המקומית לצורך עיצוב ובינוי במסגרת "תכנית בינוי לביצוע" כמוגדר בתכנית מתאר מפורטת 115/8. זאת ע"י תוספת סטיות מותרות מהוראות התכנית בסעיף הנוגע בענין זה בתכנית (פרק ב' סעיף 17.ו'). עדכון הוראות הבניה באיזורים, ע"י עדכון פרקים ג', ד' ו-ה' בתכנית.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 07.07.99

  גושים וחלקות

גוש חלקה

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
115/8 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 18.09.96
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
115/8/4 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09.03.05
115/8/7 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 10.10.07
115/8/7/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 28.10.09
115/8/10 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 28.04.10
115/8/9 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 21.12.11
115/8/6 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 18.01.12
115/8/11 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 14.11.12
115/8/8 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 05.06.13
115/8/6/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 03.07.13
115/8/1/1 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 23.02.18
115/8/12 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 27.11.20

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.