כללי
עיר/יישוב
מ.א. חבל מודיעין
ועדת תכנון
חבל מודיעין
סיווג התוכנית
איחוד וחלוקה בהסכמה
ייעוד עיקרי
תעשיה ומסחר(תעסוקה
סוג ועדה
מקומית
מקום התוכנית
האזור הדרומי של אזור תעסוקה חבל מודיעין: ממערב לכביש 6, ממזרח לכביש 444, מצפון לדרך הכניסה לפארק חמ"
שטח התוכנית
43.937 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 12/02/18 מעריב
פרסום הפקדה ברשומות 15/02/18
פרסום לתוקף בעיתונים 13/08/18 מעריב
פרסום לתוקף בעיתונים 15/08/18 גל גפן-מודיע
פרסום לתוקף ברשומות 16/08/18
פרסום לתוקף בעיתונים 22/08/18 גל גפן-מודיע
  מטרת התוכנית
חלוקה למגרשים, הרחבת דרך, קביעת הוראות ועיצוב הכולל קו בנין 0 למרתף חניה והוספת שטחי שירות בתת הקרקע.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

נספח 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
4125 242
4619 45 , 47-52
4801 1-8 , 17-29 , 31 , 36 , 37 , 45 , 48 , 50-52 , 87 , 113
9234 24 , 25
9235 17 , 22 , 23
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
חמ/40/401 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 25/05/16

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.