תוכנית חמ/40/401 חבל מודיעין

שינוי יעוד ליער. באזור תעסוקה חבל מודיעין. מע' לכביש 6 מז' לכביש 444

  כללי

ועדת תכנון
חבל מודיעין
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
מ.א. חבל מודיעין
מקום התוכנית
אזור תעסוקה חבל מודיעין. מע' לכביש 6 מז' לכביש 444
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
שטחים פתוחים
שטח התוכנית
260.344 דונם
יזם
החברה הכלכלית
גוף מתכנן
פיטלסון,שילה,יעקובסון

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

ביטול אזור תעשיה מאושר ממזרח לכביש 6 וקביעת ייעודו ליער כחלק מרצף שטחים פתוחים ממזרח לכביש 6. קביעת שטחים להקמת מבני אחסנה, מסחר ומשרדים והוראות להקמתם. קביעת שטח לתעשיה עתירת ידע ברמה מתארית בתאי שטח 901 ו- 902. היתרי בנייה בתחומו יינתנו מכוח תכנית מפורטת אחרת, שתוכן על פי הוראות תכנית זו. שינוי מיקום שמורת טבע בהתאם למיקומה בפועל של בריכת חורף. הרחבת שטח למתקנים הנדסיים לשם הקמת בריכה לאגירת מים. קביעת שטח המיועד למוסדות ציבור ומשרדים ותעסוקה המיועד לשרת את המועצה האזורית. קביעת דרכים לשיפור התנועה והנגישות. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מסחר ומשרדים 1.407 0.54% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
405 מסחר ומשרדים 1.407 4,993
  תעשיה ומלאכה 80.131 30.78% 12
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
901 תעשיה עתירת ידע 6.530 23,183
902 תעשיה עתירת ידע 18.050 64,079
612 אחסנה 6.833 24,255
613 אחסנה 5.759 20,443
614 אחסנה 10.242 36,358
615 אחסנה 5.400 19,170
616 אחסנה 4.987 17,703
617 אחסנה 3.954 14,035
618 אחסנה 5.483 19,463
619 אחסנה 3.888 13,803
620 אחסנה 5.257 18,663
621 אחסנה 3.748 13,306
  שטח לדרכים 39.290 15.09% 8
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
101 דרך מוצעת 4.654
102 דרך מוצעת 0.380
104 דרך מוצעת 0.483
105 דרך מוצעת 10.307
106 דרך מוצעת 2.641
151 דרך מאושרת 19.622
153 דרך מאושרת 0.769
154 דרך מאושרת 0.434
  תעסוקה ומבני ציבור 5.007 1.92% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
651 תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור 5.007 17,775
  שטחים פתוחים 124.868 47.96% 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
801 שטח ציבורי פתוח 3.032
802 שטח ציבורי פתוח 2.706
803 שטח ציבורי פתוח 2.745
701 שמורת טבע 16.204
301 יער 97.116
302 יער 3.065
  אחר 9.641 3.70% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
401 מתקנים הנדסיים 9.641
סה"כ 260.344 100% 29 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
801 שטח ציבורי פתוח 3.032
802 שטח ציבורי פתוח 2.706
803 שטח ציבורי פתוח 2.745
101 דרך מוצעת 4.654
102 דרך מוצעת 0.380
104 דרך מוצעת 0.483
105 דרך מוצעת 10.307
106 דרך מוצעת 2.641
151 דרך מאושרת 19.622
153 דרך מאושרת 0.769
154 דרך מאושרת 0.434
701 שמורת טבע 16.204
401 מתקנים הנדסיים 9.641
301 יער 97.116
302 יער 3.065
651 תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור 5.007 17,775
901 תעשיה עתירת ידע 6.530 23,183
902 תעשיה עתירת ידע 18.050 64,079
405 מסחר ומשרדים 1.407 4,993
612 אחסנה 6.833 24,255
613 אחסנה 5.759 20,443
614 אחסנה 10.242 36,358
615 אחסנה 5.400 19,170
616 אחסנה 4.987 17,703
617 אחסנה 3.954 14,035
618 אחסנה 5.483 19,463
619 אחסנה 3.888 13,803
620 אחסנה 5.257 18,663
621 אחסנה 3.748 13,306

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 08.10.15 המבשר
פרסום הפקדה ברשומות 22.10.15
פרסום לתוקף בעיתונים 22.05.16 מעריב
פרסום לתוקף ברשומות 25.05.16

  גושים וחלקות

גוש חלקה
4619 126
4801 85-87 , 114
4803 131
5521 11
5522 14 , 15
5523 1
5524 1-3 , 11
5536 2
9229 20
9230 15
9231 21
9232 9
9234 25
9235 23

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/10/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.01.91
תמ"א 22 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95
תמ"א 4 שינוי 2 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 25.05.97
גז/מק/15/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.07.01
גז/מק/18/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.03.04
תמ"א 35 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05
תמ"א 34/ב/4 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07
תמ"מ 3 שינוי 21 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 14.09.08
חמ/מק/36/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.01.10
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
424-0542670 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 22.08.18
424-0350066 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 07.12.18

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.