כללי
עיר/יישוב
מ.א. חבל מודיעין
ועדת תכנון
חבל מודיעין
סיווג התוכנית
איחוד וחלוקה בהסכמה
אחראי
החברה הכלכלית
גוף מתכנן
פיטלסון,שילה,יעקובסון
ייעוד עיקרי
שטחים פתוחים
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
אזור תעסוקה חבל מודיעין. מע' לכביש 6 מז' לכביש 444
שטח התוכנית
260.343 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 08/10/15 המבשר
פרסום הפקדה ברשומות 22/10/15
פרסום לתוקף בעיתונים 22/05/16 מעריב
פרסום לתוקף ברשומות 25/05/16
  מטרת התוכנית
ביטול אזור תעשיה מאושר ממזרח לכביש 6 וקביעת ייעודו ליער כחלק מרצף שטחים פתוחים ממזרח לכביש 6. קביעת שטחים להקמת מבני אחסנה, מסחר ומשרדים והוראות להקמתם. קביעת שטח לתעשיה עתירת ידע ברמה מתארית בתאי שטח 901 ו- 902. היתרי בנייה בתחומו יינתנו מכוח תכנית מפורטת אחרת, שתוכן על פי הוראות תכנית זו. שינוי מיקום שמורת טבע בהתאם למיקומה בפועל של בריכת חורף. הרחבת שטח למתקנים הנדסיים לשם הקמת בריכה לאגירת מים. קביעת שטח המיועד למוסדות ציבור ומשרדים ותעסוקה המיועד לשרת את המועצה האזורית. קביעת דרכים לשיפור התנועה והנגישות. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

נספח 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
4125 206 , 242
4619 13 , 14 , 45 , 47-52 , 74-76 , 104 , 106-108 , 121-124 , 126
4801 1-8 , 17-29 , 31 , 36 , 37 , 45 , 48 , 50-56 , 58-68 , 69-80 , 81-83 , 85-87 , 88 , 89 , 109 , 113 , 114
4803 131
5521 5 , 7 , 11
5522 3 , 6 , 7 , 9
5523 1
5524 1-3 , 6 , 9 , 11
5536 1 , 2
9229 20
9230 12 , 13 , 15 , 26
9231 12 , 21
9232 2 , 8 , 9
9234 24 , 25
9235 15 , 17 , 18 , 20 , 22 , 23
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/10/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03/01/91
גז/מק/15/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02/07/01
גז/מק/18/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14/03/04
חמ/מק/36/401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28/01/10

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
424-0542670 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 22/08/18
424-0350066 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 07/12/18

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.