כללי
עיר/יישוב
תל אביב יפו
ועדת תכנון
תל-אביב
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
סוג ועדה
מגורים
מקום התוכנית
שם התכנית בי.פ. תא/במ-2385-44
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 11/03/93
פרסום לתוקף ברשומות 13/10/94
  מטרת התוכנית
קביעת הוראות ותנאים ע"י: שינוי יעוד מאזורי מגורים ומסחר לאזור מגורים מיוחד ולשצ"פ. קביעת ציר פעילות לשימושים מסחריים ומשרדים. קביעת מקום לחניה ציבורית. קביעת רחובות משולבים.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
6933 42-51 , 57-67 , 68 , 69 , 70 , 71-81 , 89-102 , 103 , 104 , 105-107 , 108 , 109 , 130-134 , 139-144
6934 36-50 , 63 , 66 , 67 , 73 , 76 , 77 , 80-83 , 87 , 89-91 , 94 , 96 , 98 , 100-103 , 106-108 , 121-123 , 126-128 , 131-138 , 141 , 145 , 146 , 155 , 156 , 174-180 , 189-196 , 202-204 , 208-213 , 215-220 , 222-235
6935 64-67 , 78 , 98 , 99 , 247 , 248 , 301 , 302 , 337 , 338 , 349 , 350
6936 1-19 , 23 , 24 , 32 , 34-36 , 38 , 41-56 , 95-103 , 107 , 108 , 110-116 , 120 , 121 , 125-134 , 144 , 145 , 150 , 152-156 , 158 , 159 , 162 , 166 , 168 , 169 , 172 , 175 , 176 , 180-182 , 184-187 , 189 , 191-194 , 196 , 199 , 222 , 225-228
6938 1-6 , 8 , 9 , 15-17 , 20-24 , 26 , 29-33 , 87 , 89 , 90 , 93 , 94 , 99 , 100 , 104-108 , 110 , 124 , 125 , 128-130 , 132 , 133
6939 1-7 , 10-17 , 107 , 120 , 121 , 127 , 128 , 130 , 133 , 134
7429 24 , 42 , 43 , 44 , 49 , 50 , 51 , 56 , 57 , 61 , 62 , 67 , 68 , 69 , 74 , 75 , 77 , 81-90
7430 1 , 2-25 , 26 , 27 , 28-38 , 39 , 40-47 , 49-52
7431 1-14 , 15 , 16 , 17-22 , 25-33 , 35-37
7434 15-30
7435 1-16 , 17 , 18-22 , 23 , 24-26
7437 19 , 20 , 21-26 , 44 , 45 , 48 , 50 , 52
7438 7 , 8 , 29 , 30
7451 1-25 , 38-40 , 42
7453 1-7 , 8 , 9-11 , 18 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25
7455 1-3 , 15-30 , 32-35
7457 23 , 24 , 26
  תוכניות קשורות

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/מק/2720 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 01/12/98
תא/2575/ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10/12/01
תא/3924 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22/07/12

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.