כללי
עיר/יישוב
תל אביב יפו
ועדת תכנון
תל-אביב
סיווג התוכנית
תקנון
אחראי
ועדה מקומית
גוף מתכנן
אדר'
ייעוד עיקרי
מגורים
סוג ועדה
מקומית
מקום התוכנית
תל אביב, מרכז בעלי מלאכה 33
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 04/12/01
פרסום לתוקף בעיתונים 18/09/02 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות 28/11/02
  מטרת התוכנית
1. מתן אפשרות למימוש של בניה למגורים במגרש על ידי שינוי בקווי בנין הקבועים בתכנית הראשית: 2. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר גובה הבניה כחלק מעיצוב ארכיטקטוני . 3. שינוי בהתאם לכך של התכנית הראשית.
  קבצים

תקנון 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
7429 29
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
2331 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10/09/90

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.