כללי
עיר/יישוב
תל אביב יפו
ועדת תכנון
תל-אביב
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
אחראי
ועדה מקומית
גוף מתכנן
מכון אורבני
ייעוד עיקרי
מגורים
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
לב תל-אביב, אזור ב'
שטח התוכנית
259.666 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 25/06/87
פרסום לתוקף ברשומות 10/09/90 הסבה
  מטרת התוכנית
א. עידוד תוספת שטחי מגורים לאוכלוסיה מגוונת , ע"י שיפור איכות המגורים תוך טיפול בבנין בחצר וברחוב . בה. לאפשר תוספת בניה עד 5 קומות מגורים ובמקרים מסוימים עד 6 קומות מגורים בבנינים חדשים . ג. להבטחת שימור מבנים בעלי ערכים ארכיטקטונים מיוחדים ד. לעידוד שיפוץ מבנים ושיפור יחידות דיור קיימות ה. לקביעת תכנית תחבורה שתצמצם תנועה עוברת ותמנע חניית כלי רכב של אנשים הבאים מחוץ לאזור , כל זאת ע"י : 1. שינוי יעוד ממגורים ומסחר למגורים מיוחד . 2. קביעת ציר פעילות ואופציות לשימושים מסחריים ולמשרדים . 3. קביעת אופציה למקום שמור לחניה ציבורית תת קרקעית . 5.2 לשנות ע"י כך את תכנית 44 .
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
6904 67-69 , 71-94 , 97-103 , 106 , 107 , 110-120 , 122-149 , 151-163 , 165-172 , 173 , 174-176 , 179 , 180 , 184 , 188-195 , 199-204 , 207 , 208 , 210-213 , 217-222 , 224 , 225 , 228 , 229
6911 147
6912 33
6933 1-41 , 129 , 130
7085 59 , 145-161 , 172 , 173 , 185 , 210
7429 1-19 , 20 , 21-23 , 25 , 26 , 27-41 , 43 , 45-48 , 49 , 50 , 52-55 , 56 , 58-60 , 63-66 , 69 , 70-73 , 75 , 76 , 78-80
7436 1-54
7437 1-18 , 19 , 20 , 21-23 , 25-43 , 45-49 , 52
7438 1-15 , 29 , 30
7439 1-8 , 13-15 , 17
7448 1-9 , 11-43
7450 1-45
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/44 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04/11/37

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/מק/2720 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01/12/98
תא/מק/3199 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28/11/02
תא/מק/3663 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28/02/07
תא/מק/3587 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14/05/09
תא/3784 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04/09/12
תא/4024/מח שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 06/06/13

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.