כללי
עיר/יישוב
תל אביב יפו
ועדת תכנון
תל-אביב
סיווג התוכנית
מפורטת
אחראי
פרטי
גוף מתכנן
אדר' גידי בר אוריין
ייעוד עיקרי
מגורים
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
רח' אחד העם 108
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 31/10/12 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 19/11/12
פרסום לתוקף ברשומות 19/05/13
פרסום לתוקף בעיתונים 06/06/13 הארץ
  מטרת התוכנית
שינוי יעוד של מגרש ברחוב אחד העם 108 מיועד של משרדים מיוחדים ליעוד של מגורים ד,הבנין הקיים יהרס ובמקומו יוקם בנין חדש בן חמש קומות וקומת גג חלקית מעל קומת קרקע ומרתפים,התכנית קובעת את קווי הבניןבינוי ועיצוב,הצפיפות תעמוד על 24 יח"ד כשמותכן 5 יח"ד בשטח עד 68 מ"ר
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

נספח 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
7438 5
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/מק/2720 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01/12/98
תא/ג שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21/04/94
תא/ע/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18/03/03
2331 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10/09/90
תא/58 שינוי החלטת אישור 04/01/40

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.