כללי
עיר/יישוב
תל אביב יפו
ועדת תכנון
תל-אביב
סיווג התוכנית
תקנון נקודתי/מבנני
אחראי
פרטי
גוף מתכנן
אדר'
ייעוד עיקרי
מגורים
סוג ועדה
מקומית
מקום התוכנית
רח' העבודה 26
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 15/06/06 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 02/07/06
פרסום לתוקף בעיתונים 01/02/07 הצופה
פרסום לתוקף ברשומות 28/02/07
  מטרת התוכנית
לאפשר תכנון מקומי המותאם לתנאי המגרש.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
7429 4
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/ג שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21/04/94
2331 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10/09/90

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.