כללי
עיר/יישוב
תל אביב יפו
ועדת תכנון
תל-אביב
סיווג התוכנית
מפורטת
אחראי
פרטי
גוף מתכנן
ליר אדריכלים בע"מ
ייעוד עיקרי
מסחר,מגורים ומוסדו
סוג ועדה
מקומית
מקום התוכנית
רח' יפת 244, דרום עג'מי, אזור בתי הקברות
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 22/12/11 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 28/12/11
פרסום לתוקף ברשומות 04/09/12
פרסום לתוקף בעיתונים 23/11/12 הארץ
  מטרת התוכנית
להתאים את גודל יחידות הדיור המותרות לדרישות האוכלוסיה בדרום יפו, ולעודד את פיתוח המתחם. זאת על ידי הקטנת היחידה הממוצעת מ-90 מ"ר ל-80 מ"ר עיקרי והגדלת סך כל הדירות מ-110 ל-124 יח"ד. כל זאת ללא תוספת זכויות בניה עיקריות.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
7043 36 , 50
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/3219 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27/02/06

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.