תוכנית תא/3219 תל-אביב

בית הקברות הלטיני

  כללי

ועדת תכנון
תל-אביב
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
תל אביב יפו
מקום התוכנית
בית הקברות הלטיני
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
בתי עלמין
יזם
פרטי
גוף מתכנן
אדר'

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

פיתוח המתחם והקניית זכויות בניה והוראות בניה בו, תוך צימצום שטח בית הקברות הלטיני, שייעודו שונה למגורים בתכנית מתאר מס' 2608 "יפת- ים" וזאת ע"י: 1. שינוי יעוד ממגורים בעתיד למגרש מיוחד הכולל שימוש למגורים ולחזית מסחרית, שימושים למבנה ציבור ומבנה דת וקהילה, שטח פרטי פתוח עם זכות מעבר לציבור ושטחים מקורים עם זכות מעבר לציבור. 2. קביעת זכויות לבניה חדשה לשימושים השונים בשטח התכנית. 3. קביעת הוראות בינוי . 4. קביעת מרחקים מזעריים. 5. קביעת תנאים למתן היתר בניה ןאישורי איכלוס.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 27/01/04
פרסום להפקדה בעיתונים 29/01/04 הארץ
פרסום לתוקף בעיתונים 16/02/06 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות 27/02/06

  גושים וחלקות

גוש חלקה
7000 106
7043 37 , 55

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/432 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04/08/60
תא/689 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13/11/75
תא/2608 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14/12/99
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/מק/3219א שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 23/11/12

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.