כללי
עיר/יישוב
יקנעם עלית
ועדת תכנון
יקנעם עילית
סיווג התוכנית
מפורטת
אחראי
רמ'י
גוף מתכנן
מיכאל מאיר - ברודניץ
ייעוד עיקרי
תעשיה ומלאכה
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
יקנעם
שטח התוכנית
215.903 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
הוגשה למחוזית 01/01/96
החלטה בדיון בהפקדה 21/02/96 (בתנאים)
החלטה בדיון בהפקדה 04/09/96
נדונה בועדת תכנון 26/02/97 (להשהות)
החלטה בדיון בהפקדה 19/06/97
פרסום הפקדה ברשומות 10/11/97
דיון בהתנגדויות 09/02/98
פרסום לתוקף ברשומות 27/10/98
  מטרת התוכנית
1. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה ושירותי תעשיה. 2. קביעת שימושי קרקע לסוגי התעשיה. 3. קביעת הוראות בניה לסוגי התעשיה. 4. קביעת מערכת דרכים פנימית ואתרים לבניית מפעלי תעשיה וחלוקת מגרשים לכך. 5. חיבור מערכת הדרכים לדרכים סמוכות. 6. קביעת עקרונות לבינוי, נוף, שילוט ופיתוח השטח. 7. קביעת הוראות בדבר שמירת איכות הסביבה. 8. להקים מינהלה לאזור התעשיה ולהגדיר לה תפקידים.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
11098 5-21 , 38 , 39 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 81 , 82
11492 76 , 78-82 , 83 , 84 , 87 , 94 , 150 , 151
12779 5-13 , 16-18 , 21-35
12780 4 , 5-7 , 8-17
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/1321 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02/11/72
ג/6368 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20/06/91
ג/8170 שינוי התוכנית נדחתה 08/01/08

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
1/מע/מק/77/9027 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04/08/11
222-0280594 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 10/12/15
222-0342279 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09/05/16
222-0348748 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21/03/16
222-0447318 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07/03/17
222-0499376 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 18/05/18
222-0545327 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 19/04/19

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.