כללי
עיר/יישוב
יקנעם עלית
ועדת תכנון
יקנעם עילית
סיווג התוכנית
מפורטת
אחראי
פרטי
גוף מתכנן
ליר אדריכלים בע"מ
ייעוד עיקרי
תעשיה ומסחר(תעסוקה
סוג ועדה
מקומית
מקום התוכנית
יקנעם עילית
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 21/10/10 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 17/11/10
פרסום להפקדה בעיתונים 01/07/11 כלבו
פרסום לתוקף ברשומות 04/08/11
  מטרת התוכנית
-לאפשר בניית מרתפים בקו בנין 0 לצורך חניה. -הוספת קומה לחניה מתחת למפלס הכניסה. -הגדלת גובה הבנין מ-26 מ' ל-29 מ'. -שינוי בקווי בנין מותרים לחזית ולאחור.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
11098 11-13 , 15 , 16 , 81
11492 83 , 87
12779 30
12780 7 , 8 , 11 , 17
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/9027 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27/10/98

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
222-0545327 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 19/04/19

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.