כללי
עיר/יישוב
יקנעם עלית
ועדת תכנון
יקנעם עילית
סיווג התוכנית
מפורטת
ייעוד עיקרי
תעשיה ומלאכה
סוג ועדה
מקומית
מקום התוכנית
רח' התנופה פינת הקדמה איזור תעשייה צפוני יקנעם עילית (מנסורה), רח' הקידמה 15
שטח התוכנית
18.339 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 04/10/18 הארץ
פרסום להפקדה בעיתונים 05/10/18 כלבו
פרסום הפקדה ברשומות 07/10/18
פרסום לתוקף ברשומות 15/04/19
פרסום לתוקף בעיתונים 19/04/19 ידיעות אחרונ
  מטרת התוכנית
1. הרחבה ופיתוח מתחם תעשייה להוראות תכנית המתאר ג/20861 על ידי איחוד חלקות ומיצוי זכויות הבנייה הנוספות במבנה חדש. 2. הרחבת הכביש במערב התכנית על חשבון המגרש כדי לאפשר את הגדלת נפחי התנועה בתחום איזור התעשייה בעקבות מימוש תכנית המתאר.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

נספח 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
11098 10-16 , 81 , 82
11492 83 , 87
12779 29 , 30
12780 5-7 , 9-11 , 17
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/9027 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27/10/98
1/מע/מק/66/9027 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15/10/09
1/מע/מק/77/9027 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04/08/11
ג/20861 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 08/03/16

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.