תוכנית 8151 ירושלים

קביעת שטח למגורים בפסגת זאב, שטח מדרום מזרח לרחוב רחמילביץ

  כללי

ועדת תכנון
ירושלים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
ירושלים
מקום התוכנית
פסגת זאב, שטח מדרום מזרח לרחוב רחמילביץ
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
127.566 דונם
יזם
הרשות לפיתוח ירושלים
גוף מתכנן
ארי כהן, אלי דוידוב

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. שינוי במערך יעודי הקרקע: א. שינוי יעוד משטח נוף פתוח לשטח למגורים 1 מיוחד, מגורים 5 מיוחד, בנין ציבורי, שצ"פ, מתקן הנדסי ודרך. ב. שינוי יעוד משב"צ לשצ"פ, מגורים 5 מיוחד, מגורים 1 מיוחד, מתקן הנדסי ודרך. ג. שינוי יעוד משטח כלל עירוני לשב"צ, שצ"פ, נוף פתוח, מגורים 5 מיוחד ודרך. ד. שינוי יעוד ממגורים מיוחד לנוף פתוח ומגורים. ה. שינוי יעוד ממגורים מיוחד למגורים 1 מיוחד ולדרך. ו. שינוי יעוד ממגורים מיוחד 2 לדרך. 2. קביעת בינוי. 3. קביעת מס' קומות מירבי, קוי בנין, שטחי בניה, גובה הבניה. 4. קביעת מס' יח"ד ל-233. 5. קביעת השימושים המותרים בשטחים לבניני ציבור. 6. קביעת הוראות בינוי ופיתוח, תנאים למתן היתר בניה ושלבים לביצועם. 7. קביעת חזית מסחרית. 8. קביעת הוראות לפיתוח השלבים הפתוחים בשטח התכנית. 9. התווית דרכים חדשות לרבות דרכים משולבות. 10.איחוד וחלוקה חדשה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 42.119 33.02% 9 220
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 מגורים 1 מיוחד 4.675 32
22 מגורים 1 מיוחד 6.099 40
23 מגורים 1 מיוחד 3.179 20
24 מגורים 1 מיוחד 4.419 26
20 מגורים 1 מיוחד 3.198 24
11 מגורים 5 מיוחד 6.598 24
12 מגורים 5 מיוחד 5.077 18
13 מגורים 5 מיוחד 4.373 18
10 מגורים 5 מיוחד 4.501 18
  מסחר ומשרדים 1.516 1.19% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
40 אזור מסחרי מיוחד 1.516 600
  מוסדות ציבוריים 14.489 11.36% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
70 מבנים ומוסדות ציבור 11.981
71 מבנים ומוסדות ציבור 2.508
  שטח לדרכים 26.581 20.84% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך או כביש או חנייה 21.806
102 דרך משולבת 3.305
104 דרך משולבת 0.983
90 שביל להולכי רגל 0.312
91 שביל להולכי רגל 0.175
  שטחים פתוחים 42.598 33.39% 9
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
80 שטח ציבורי פתוח 6.590
81 שטח ציבורי פתוח 8.387
82 שטח ציבורי פתוח 0.707
83 שטח ציבורי פתוח 0.206
84 שטח ציבורי פתוח 1.352
85 שטח ציבורי פתוח 4.255
86 שטח ציבורי פתוח 0.349
60 אזור שמורות נוף 9.677
61 אזור שמורות נוף 11.075
  אחר 0.263 0.21% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
50 מתקנים הנדסיים 0.087
51 מתקנים הנדסיים 0.176
סה"כ 127.566 100% 28 0 220

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
80 שטח ציבורי פתוח 6.590
81 שטח ציבורי פתוח 8.387
82 שטח ציבורי פתוח 0.707
83 שטח ציבורי פתוח 0.206
84 שטח ציבורי פתוח 1.352
85 שטח ציבורי פתוח 4.255
86 שטח ציבורי פתוח 0.349
21 מגורים 1 מיוחד 4.675 32
22 מגורים 1 מיוחד 6.099 40
23 מגורים 1 מיוחד 3.179 20
24 מגורים 1 מיוחד 4.419 26
20 מגורים 1 מיוחד 3.198 24
2000 דרך או כביש או חנייה 21.806
70 מבנים ומוסדות ציבור 11.981
71 מבנים ומוסדות ציבור 2.508
102 דרך משולבת 3.305
104 דרך משולבת 0.983
90 שביל להולכי רגל 0.312
91 שביל להולכי רגל 0.175
50 מתקנים הנדסיים 0.087
51 מתקנים הנדסיים 0.176
40 אזור מסחרי מיוחד 1.516 600
60 אזור שמורות נוף 9.677
61 אזור שמורות נוף 11.075
11 מגורים 5 מיוחד 6.598 24
12 מגורים 5 מיוחד 5.077 18
13 מגורים 5 מיוחד 4.373 18
10 מגורים 5 מיוחד 4.501 18

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 21.06.04 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 01.08.04
פרסום לתוקף בעיתונים 02.02.07 כל העיר
פרסום לתוקף ברשומות 15.02.07

  גושים וחלקות

גוש חלקה
30590 540 , 586
30592 389
30599 65
30690 1 , 135
31314 13 , 14-37

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
3144 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.06.88
3603ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.07.93
במ/3602ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.10.94
במ/4561 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.03.95
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
101-0334672 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.03.17

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.