תוכנית 504-0619346 הרצליה

הר/2200/ב' - דרום מערב- הרצליה: איחוד וחלוקה במצפון- עד רח' אבא אבן. ממערב- עד רח' השונית. ממזרח ומדרום- עד גבול שיפוט עיריית הרצליה

  כללי

ועדת תכנון
הרצליה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
הרצליה
מקום התוכנית
מצפון- עד רח' אבא אבן. ממערב- עד רח' השונית. ממזרח ומדרום- עד גבול שיפוט עיריית הרצליה
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
שטח ללא יעוד מוגדר

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

תכנית זו הינה תכנית מתארית ולא ניתן להוציא מכוחה היתרים. מטרתה של התכנית לייעד את השטח הכלול בה לשטח לאיחוד וחלוקה בעתיד, ולקבוע הוראות לפיהן ייעוד הקרקע במצב הנכנס בתכנית לאיחוד וחלוקה, ככל שתאושר למתחם זה כולו או חלקו, יהיה ייעוד קרקע בתכנית התקפות במועד אישורה של תכנית זו: זאת, לרבות הקרקעות בתחום תת"ל 71/ג אשר יוכל להכלל בשטח לאיחוד וחלוקה בתכנית העתידית אף אם הם יופקעו בהתאם לתת"ל 71/ג. בעלי הזכויות בקרקעות כאמור שיופקעו בהתאם לתת"ל 71/ג לא יהיו זכאים לפיצויי ההפקעה, אלא אם יודיעו כי הם מעוניינים לקבל גם פיצויי הפקעה כאמור בהתאם לדין. הודיעו בעלי הזכויות שהם מעוניינים לקבל בפיצויי ההפקעה, לא תיכלל אותה קרקע בשטח לאיחוד וחלוקה.
ככל שלא תתקבל החלטה לאשר תכנית לאיחוד וחלוקה ביחס לשטחה של תכנית זו, כולה או חלקה, תןך 10 שנים מיום כניסתה לתוקף תכנית זו, לא יכללו הקרקעות שהופקעו או שניתן להפקיען בהתאם לתת"ל 71/ג בשטח לאיחוד וחלוקה שניתן להפקיען בהתאם לת"ל 71/ג בשטח לאיחוד וחלוקה ובעל הזכויות בהם יהיו זכאים לתבוע פיצויי הפקעה, לפי כל דין, הוועדה המחוזית רשאית להאריך תקופה זו בחמש שנים נוספות.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
החלטה בדיון בהפקדה 26.02.19 מבאת
עמידה בתנאי סף/קליטה 04.04.19 מבאת
פרסום הפקדה ברשומות 15.04.19
פרסום להפקדה בעיתונים 23.05.19 ישראל היום
פרסום להפקדה בעיתונים 24.05.19 צומת השרון
פרסום לתוקף ברשומות 07.04.20
פרסום לתוקף בעיתונים 14.05.20 מעריב
פרסום לתוקף בעיתונים 15.05.20 מעריב-הבוקר

  גושים וחלקות

גוש חלקה
6419 5 , 62
6516 46
6590 106 , 130
6591 30 , 55
6592 124 , 162
6593 16
6594 1 , 13
6605 208 , 222
6606 60-201
6607 42-422
6608 5-204

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
253א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.06.61
הר/2003 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.10.94
הר/1842 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 25.12.94
הר/1711 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 03.10.02
תת"ל 71ג כפופה פרסום לתוקף ברשומות 02.10.17

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.