כללי
עיר/יישוב
הרצליה
ועדת תכנון
הרצליה
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
אחראי
ועדה מקומית
גוף מתכנן
מח' תכנון-א. מהנדס העיר
ייעוד עיקרי
שטח לדרכים
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
הרצליה,דרך חיפה-תל-אביב
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 31/07/97
פרסום לתוקף בעיתונים 12/09/02 הצופה
פרסום לתוקף ברשומות 03/10/02
  מטרת התוכנית
1.שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ואזור חקלאי א' לדרך ומאזור חקלאי א' לשצ"פ,כחלק ראשון ממחלף (דו מפלסי) בכביש מס' 2,שיחבר את אזור התעשיה שממערב לכביש עם שטחי העיר שממזרח לו. 2.ליעד שטחים לדרך ולסלילת כביש,הכוללים בין היתר גשרים,גשרונים,תעלות קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות חפירה,מילוי והריסה הכרוכים / בסלילת הכביש. 3.לקבוע מיקום חדש עבור היציאה מתחנת התדלוק וביטול היציאה הקיימת. 4.קביעת לוח שטחים (קרקע) למצב הקיים ולמצב מוצע. 5.קביעת מועד לביצוע התכנית. 6.קביעת הוראות בדבר הפקעות ורישום שטחים.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

נספח 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
6591 2 , 4-6 , 8-18 , 32 , 33
6592 19
6594 1 , 8-12
6605 3 , 4 , 10 , 11 , 27-29 , 48-67 , 189 , 190 , 194 , 195 , 201 , 203 , 205 , 207 , 208 , 222
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
הר/1842 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25/12/94
253א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08/06/61

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
הר/2078 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17/08/05
הר/1934 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04/12/08
הר/2030 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08/05/11
הר/מק/2030/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01/05/13
504-0490755 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27/11/17
504-0649426 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 19/04/19
504-0619346 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 24/05/19

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.