כללי
עיר/יישוב
תל אביב יפו
ועדת תכנון
תל-אביב
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
סוג ועדה
מגורים
מקום התוכנית
ת"א-יפו,רחובות המלך גו'רג,המכבי,זלמן שניאור,אידלסון
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 02/04/92
פרסום הפקדה ברשומות 03/09/92
פרסום הפקדה ברשומות 08/10/92
פרסום לתוקף ברשומות 13/04/94
  מטרת התוכנית
לקבוע הוראות ותנאים כדי: לעודד תוספת שטחי מגורים. להבטיח שימור מבנים בעלי ערכים ארכיטקטונים. לעודד שיפוץ מבנים ושיפור יחידות דיור קיימות. לצמצם תנועה עוברת וחניית כלי רכב, כל זאת ע"י: שינוי יעוד מאזורי מגורים ומסחר לאזור מגורים מיוחד, שצ"פ ומגרש לבניני ציבור. קביעת מקום לחניה ציבורית תת קרקעית. קביעת רחובות משולבים ורישום זיקת הנאה ברצועה בין קיר הבנין לגבול המגרש.
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
6907 21 , 28 , 47-51 , 52 , 53-56 , 57 , 58-106 , 107 , 108-112 , 113 , 114 , 115-117 , 118 , 119 , 120 , 121-125 , 127 , 131-135 , 138 , 139 , 147-151 , 156 , 157 , 165 , 166
6910 1-6 , 10-22 , 24-43 , 46-54 , 56 , 73 , 75-78 , 82 , 84-87 , 88 , 89 , 91 , 95
6911 1-3 , 4 , 5-26 , 28-54 , 55 , 56-88 , 90-98 , 100-144 , 146-165
6912 21 , 23 , 24 , 29 , 34 , 55-58 , 65-74 , 78 , 81-91 , 93-95 , 100 , 101 , 103-112 , 138 , 139 , 152 , 153 , 159 , 160 , 163 , 164 , 166-169 , 179 , 183-186 , 193 , 198-200 , 220 , 221
6913 52 , 53
7092 129 , 130 , 151 , 155 , 159 , 164 , 168 , 211 , 1301
7226 30-61 , 62 , 63 , 64 , 65-67 , 68-84 , 86-90 , 92 , 95
7450 32 , 41
  תוכניות קשורות

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/מק/2720 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 01/12/98
תא/מק/3525 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17/07/05

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.