תוכנית 8150 ירושלים

שינוי במערך יעודי הקרקע בפסגת זאב, ממזרח לרח' רחמילביץ ומד' לכביש 45 המתוכנן

  כללי

ועדת תכנון
ירושלים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
ירושלים
מקום התוכנית
פסגת זאב, ממזרח לרח' רחמילביץ ומד' לכביש 45 המתוכנן
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
163.318 דונם
יזם
הרשות לפיתוח י-ם
גוף מתכנן
ארי כהן

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. שינוי במערך יעודי הקרקע. 2. קביעת בינוי להקמת בניני מגורים, בניני ציבור, בנין מסחרי ומתקני הנדסה בשטח התכנית בהתאם לנספח בינוי ופיתוח. 3. קביעת מס' הקומות המירבי, קוי הבנין המירביים, שטחי הבניה המרביים וגובה הבניה המירבי בכל אחד מהמגרשים המיועדים לבניה בשטח התכנית. 4. קביעת מספר יחידות דיור מירבי. 5. קביעת שימושים מותרים בשטחים לבניני ציבור. 6. קביעת הוראות בינוי ופיתוח, תנאים למתן היתר בניה ושלבים לביצועם. 7. קביעת הוראות לפיתוח השטחים הפתוחים. 8. התווית דרכים חדשות והתרת הקמת גשר בשטח התכנית. 9. איחוד וחלוקה חדשה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 60.809 37.23% 16 46,980 252
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 מגורים 1 מיוחד 7.694 7,660 48
22 מגורים 1 מיוחד 6.518 4,320 26
23 מגורים 1 מיוחד 7.589 5,640 34
24 מגורים 1 מיוחד 4.116 3,360 18
25 מגורים 1 מיוחד 13.068 11,620 66
11 מגורים 5 מיוחד 2.624 1,920 8
12 מגורים 5 מיוחד 1.121 720 3
13 מגורים 5 מיוחד 2.638 1,920 8
14 מגורים 5 מיוחד 2.844 1,920 8
15 מגורים 5 מיוחד 1.879 960 4
16 מגורים 5 מיוחד 1.881 1,190 5
17 מגורים 5 מיוחד 2.059 1,190 5
18 מגורים 5 מיוחד 1.617 960 4
19 מגורים 5 מיוחד 1.635 960 4
20 מגורים 5 מיוחד 0.998 720 3
10 מגורים 5 מיוחד 2.528 1,920 8
  מסחר ומשרדים 0.600 0.37% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
40 אזור מסחרי מיוחד 0.600 300
  מוסדות ציבוריים 28.148 17.24% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
70 מבנים ומוסדות ציבור 20.617
71 מבנים ומוסדות ציבור 2.542
72 מבנים ומוסדות ציבור 4.989
  שטח לדרכים 34.433 21.08% 12
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
101 דרך מוצעת 18.283
102 דרך מוצעת 6.081
103 דרך מוצעת 2.155
104 דרך משולבת 2.621
105 דרך משולבת 3.849
91 שביל להולכי רגל 0.333
92 שביל להולכי רגל 0.148
93 שביל להולכי רגל 0.254
94 שביל להולכי רגל 0.203
95 שביל להולכי רגל 0.154
96 שביל להולכי רגל 0.105
97 שביל להולכי רגל 0.247
  שטחים פתוחים 39.156 23.98% 14
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
80 שטח ציבורי פתוח 2.661
81 שטח ציבורי פתוח 1.791
82 שטח ציבורי פתוח 1.637
83 שטח ציבורי פתוח 0.636
84 שטח ציבורי פתוח 0.485
85 שטח ציבורי פתוח 0.955
86 שטח ציבורי פתוח 0.767
87 שטח ציבורי פתוח 1.059
88 שטח ציבורי פתוח 8.294
90 שטח ציבורי פתוח 7.587
60 אזור שמורות נוף 11.047
61 אזור שמורות נוף 0.571
62 אזור שמורות נוף 0.300
63 אזור שמורות נוף 1.366
  אחר 0.172 0.11% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
50 מתקנים הנדסיים 0.079
51 מתקנים הנדסיים 0.093
סה"כ 163.318 100% 48 46,980 252

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
80 שטח ציבורי פתוח 2.661
81 שטח ציבורי פתוח 1.791
82 שטח ציבורי פתוח 1.637
83 שטח ציבורי פתוח 0.636
84 שטח ציבורי פתוח 0.485
85 שטח ציבורי פתוח 0.955
86 שטח ציבורי פתוח 0.767
87 שטח ציבורי פתוח 1.059
88 שטח ציבורי פתוח 8.294
90 שטח ציבורי פתוח 7.587
101 דרך מוצעת 18.283
102 דרך מוצעת 6.081
103 דרך מוצעת 2.155
21 מגורים 1 מיוחד 7.694 7,660 48
22 מגורים 1 מיוחד 6.518 4,320 26
23 מגורים 1 מיוחד 7.589 5,640 34
24 מגורים 1 מיוחד 4.116 3,360 18
25 מגורים 1 מיוחד 13.068 11,620 66
70 מבנים ומוסדות ציבור 20.617
71 מבנים ומוסדות ציבור 2.542
72 מבנים ומוסדות ציבור 4.989
104 דרך משולבת 2.621
105 דרך משולבת 3.849
91 שביל להולכי רגל 0.333
92 שביל להולכי רגל 0.148
93 שביל להולכי רגל 0.254
94 שביל להולכי רגל 0.203
95 שביל להולכי רגל 0.154
96 שביל להולכי רגל 0.105
97 שביל להולכי רגל 0.247
50 מתקנים הנדסיים 0.079
51 מתקנים הנדסיים 0.093
40 אזור מסחרי מיוחד 0.600 300
60 אזור שמורות נוף 11.047
61 אזור שמורות נוף 0.571
62 אזור שמורות נוף 0.300
63 אזור שמורות נוף 1.366
11 מגורים 5 מיוחד 2.624 1,920 8
12 מגורים 5 מיוחד 1.121 720 3
13 מגורים 5 מיוחד 2.638 1,920 8
14 מגורים 5 מיוחד 2.844 1,920 8
15 מגורים 5 מיוחד 1.879 960 4
16 מגורים 5 מיוחד 1.881 1,190 5
17 מגורים 5 מיוחד 2.059 1,190 5
18 מגורים 5 מיוחד 1.617 960 4
19 מגורים 5 מיוחד 1.635 960 4
20 מגורים 5 מיוחד 0.998 720 3
10 מגורים 5 מיוחד 2.528 1,920 8

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 22.06.04 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 01.08.04
פרסום לתוקף בעיתונים 31.08.06 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות 21.09.06

  גושים וחלקות

גוש חלקה
30590 525 , 616-625
30591 1
30690 1 , 129

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
3144 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.06.88
במ/4561 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.03.95
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
101-0082875 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.07.13
101-0632208 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 14.08.20

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.